Câu 27: Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển

Câu 27: Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại vào trong sản xuất

B. nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí ,điều tiết,thúc đẩy nền kinh tế

C. tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển

D. sự nổ lực ,bóc lột của các nhà tư bản đối với công nhân trong và ngoài nước

A đúng