Câu 26: Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU vào thời gian nào?

Câu 26: Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU vào thời gian nào?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A.1-12-1991

B.1-1-1993

C.1-1-1999

D.1-1-2002

D đúng