Câu 25: Định ước Henxiki được kí kết giữa các nước châu Âu và nước nào?

Câu 25: Định ước Henxiki được kí kết giữa các nước châu Âu và nước nào?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Mĩ  và Ôtxtrâylia.

B. Ôtxtrâylia và Pháp.

C. Can na đa và Hà Lan.

D. Mĩ và Canađa

D đúng