Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biét tỉnh/thành phố nào có GDP bình quân tính theo đầu người cao nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biét tỉnh/thành phố nào có GDP bình quân tính theo đầu người cao nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đà Nẵng, Bình Định                                                    B. Phú Yên, Khánh Hòa

C. Phú Yên, Bình Thuận.                                                 D. Đà Nẵng, Khánh Hòa

   D. Đà Nẵng, Khánh Hòa