Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao phân bố tập trung ở           

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao phân bố tập trung ở           

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du miền núi phía Bắc.                                         B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên.                                                                  D. Nam Bộ.

A. Trung du miền núi phía Bắc.