Căn cứ vào cấp quản lí, đô thị nào sau đây không phải là đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta?

Căn cứ vào cấp quản lí, đô thị nào sau đây không phải là đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. TP. Hồ Chí Minh.                   B. Đà Nẵng.                     C. Huế.                               D. Hà Nội.

 C. Huế.