Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị kinh tế của cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên là

Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị kinh tế của cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phát triển mạnh công nghiệp chế biến.                    B. nâng cao chất lượng nguồn lao động.

c. phát triển mô hình kinh tế trang trại.                         D. đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

A. phát triển mạnh công nghiệp chế biến.