Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 12):

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 12):

BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

Đề bài:

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ:

Giả sử a là số cạnh, b là số mặt của khối đa diện.

Nếu khối đa diện có các mặt là tam giác thì mỗi mặt có 3 cạnh. Trong ba cạnh đó, ta lại có mỗi cạnh lần lượt là cạnh chung của hai mặt.

Ta có 3b = 2a. Nghĩa là b chẵn.