Câu 9. Sở dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính thế giới giai đoạn 1950 đến 1970 là vì?

Câu 9. Sở dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính thế giới giai đoạn 1950 đến 1970 là vì?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Trình độ kinh tế, kĩ thuật đứng đầu thế giới.

B. Quan hệ hợp tác về kinh tế rông rãi.

C. Có trình độ khoa học-kĩ thuật phát triển cao, hiện đại

D. Là nơi tập trung các trung tâm tài chính khu vực và  toàn cầu

C