Câu 8. Tại sao các nước Tây Âu tham gia định ước Henxinki?

Câu 8. Tại sao các nước Tây Âu tham gia định ước Henxinki?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Vì kinh tế Tây Âu khủng hoảng

B. Vì bức tường Béc lin đã sụp đổ

C. Do Tác động của chiến tranh lạnh kết thúc

D. Do tác động của sự hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ

D