Câu 7. Tại sao nền kinh tế của Tây Âu phát triển nhanh chóng vào những năm 50 (thế kỉ XX)?

Câu 7. Tại sao nền kinh tế của Tây Âu phát triển nhanh chóng vào những năm 50 (thế kỉ XX)?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Tây Âu mua các thành tựu về khoa học của nước ngoài.

B. Tây Âu hạ giá thành sản phẩm để tiêu thụ nhanh hàng hóa.

C. Vai trò của nhà nước trong việc quản lý nguồn vốn.

D. Nhờ hợp tác có hiệu quả với Cộng đồng châu Âu.

D