Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

Bài 1: Pháp luật và đời sống

Đề bài:

Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A.  quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế

B.   các quy tắc quản lí nhà nước

C.   các điều luật và các quan hệ hành chính

D.   quan hệ xã hội và quan hệ hành chính

B