Câu 5. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?

Câu 5. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Cố gắng quan hệ với Nhật Bản.

B. Đa phương hóa trong quan hệ.

C. Liên minh hoàn toàn với Mỹ.

D. Rút ra khỏi NATO.

B