Câu 4. Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

Câu 4. Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. nguồn viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch Macsan.                                 

B. tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi dào.

C. tận dụng tốt cơ hội bên ngoài và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

D. quá trình tập trung tư bản và tập trung lao động cao.

C