Câu 23: Đâu là tên viết tắt của Cộng đồng Châu Âu?

Câu 23: Đâu là tên viết tắt của Cộng đồng Châu Âu?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. EEC

B. EU

C. EC

D. EURO
C