Câu 22: Cộng đồng Châu Âu ra đời trên cơ sở sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu 22: Cộng đồng Châu Âu ra đời trên cơ sở sự hợp nhất của các tổ chức nào?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu

B. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu  

C. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu

D. Cộng đồng than - thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu 

D