Câu 20: EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

Câu 20: EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Năm 1989

B. Năm 1990

C. Năm 1995

D. Năm 1996

D