Câu 1.Cho hàm số y = - x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 1.Cho hàm số y = - x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây đúng?

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Đề bài:

A.    Hàm số luôn luôn nghịch biến;                                          C. Hàm số luôn luôn đồng biến;

B.    Hàm số đạt cực đại tịa x = 1;                                              D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

A