Câu 19. Việt Nam có thể học tập được gì từ bài học phát triển kinh tế của Tây Âu?

Câu 19. Việt Nam có thể học tập được gì từ bài học phát triển kinh tế của Tây Âu?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Vay mượn vốn đầu từ từ bên ngoài?

B. Quan hệ mật thiết với Mỹ để nhận viện trợ.

C. Tranh thủ mua nguyên liệu giá rẻ từ Châu Âu

D. Áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất

D