Câu 17. Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay?

Câu 17. Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.

B. Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước tư bản.

C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước khu vực Mĩlatinh.

D. Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển, các nước Đông Âu.

A