Câu 16. Để phục vụ cho mục tiêu toàn cầu hóa, Mĩ đã lôi kéo hàng loạt các nước Tây Âu tham gia khối liên minh quân sự nào?

Câu 16. Để phục vụ cho mục tiêu toàn cầu hóa, Mĩ đã lôi kéo hàng loạt các nước Tây Âu tham gia khối liên minh quân sự nào?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. ANZUS.                 

B. NATO.

C. CENTO

D. SEATO

B