Câu 15. Phản ứng của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu 15. Phản ứng của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Tìm cách trở lại xâm chiếm các nước này.                       

B. Viện trợ và bồi thường cho các nước này.
C. Thiết lập quan hệ bình thường đối với các nước này.           

D. Tôn trọng độc lập của họ.

A