Câu 14. Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ?

Câu 14. Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Pháp.               

B. Anh.                 

C. Italia.                  

D. Đức.
B