15. Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh theo mẫu dưới đây.

15. Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh theo mẫu dưới đây.

Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Đề bài:

Thứ tự

Phong trào

Địa bàn

Lực lượng tham gia

Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa.

 

 

 

 

 

Thứ tự

Phong trào

Địa bàn

Lực lượng tham gia

Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa

1

Việt Nam Quang phục hội

Dọc theo biên giới Việt-Trung; Quảng Trị

Công nhân, viên chức hỏa xa

- Thất bại do không có đường lối đúng đắn.

- Chứng tỏ tinh thần bất khuất của dân tộc ta.

2

Vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân

Trung Kỳ

Nhân dân và binh lính

- Thiếu đường lối đúng đắn, thiếu người lãnh đạo.

- Chứng tỏ tinh thần bất khuất của dân tộc ta.

3

Khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên

 

Thái Nguyên

Binh lính

- Thiếu đường lối chính trị rõ ràng và đường lối quân

sự đúng đắn.

- Giáng đòn mạnh vào chính sách “dùng người Việt trị người Việt” của

Pháp.

4

Phong trào Hội kín

Nam Kì

Nông dân

- Không có đường lối đúng đắn, thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

- Chứng tỏ tinh thần yêu nước, bất khuất của nhân dân Nam Kì.

5

Khởi nghĩa của đồng bào các dân tộc thiểu số

Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên

Các dân tộc thiểu số

- Thiếu có đường lối đúng đắn, thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

- Chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.