14. Công nhân ở đâu đốt nhà cai thầu?

14. Công nhân ở đâu đốt nhà cai thầu?

Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Đề bài:

A. Kế Bào.

B. Phấn Mễ.

C. Hà Tu.

D. Na Dương.

14:C