13. Nữ công nhân nhà máy sàng ở đâu nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lượng?

13. Nữ công nhân nhà máy sàng ở đâu nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lượng?

Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Đề bài:

A. Hà Tu.

B. Kế Bào.

C. Phấn Mễ.

D. Na Dương.

13:B