12. “Nam binh phục quốc” là ngọn cờ của cuộc khởi nghĩa nào?

12. “Nam binh phục quốc” là ngọn cờ của cuộc khởi nghĩa nào?

Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Đề bài:

A. Binh lính Thái Nguyên.

B. Việt Nam Quang phục hội.

C. Phong trào Hội kín.

D. Người Thái.

12:A