Hướng dẫn sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Hướng dẫn sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Nói chung, thì hiện tại đơn diễn tả các sự kiện hoặc tình huống xảy ra luôn luôn, thường thường hoặc theo thói quen. 
In general, the simple present expresses events or situation that exist always, usually, habitually.
Cấu trúc cơ bản: 
S + V
S + be + N/Adj

Ví dụ:
It rains in Ho Chi Minh City
trời mưa ở Tp. Hồ Chí Minh

I study english everyday. 
Tôi học tiếng anh mỗi ngày.

She is beautiful.
Cô ấy đẹp.