Chương II: Việt Nam Trong Những Năm 1930 – 1939

Chương II: Việt Nam Trong Những Năm 1930 – 1939

BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

BÀI 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1935.

BÀI 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1935.

BÀI 20. CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939.

BÀI 20. CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939.