Chương 5: Thống kê

Chương 5: Thống kê

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 2: Biểu đồ

Bài 2: Biểu đồ

Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn