Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 26: Các loại quang phổ

Bài 26: Các loại quang phổ

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

Bài 28: Tia X

Bài 29: Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bài 29: Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang