Chương 1: Dao Động Cơ

Chương 1: Dao Động Cơ

Bài 2: Con lắc lò xo

Bài 2: Con lắc lò xo

Bài 3: Con lắc đơn

Bài 3: Con lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Bài 4: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

Bài 6: Thực hành Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Bài 6: Thực hành Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn