Bài 5 Số Gần Đúng Sai Số

Bài 5 Số Gần Đúng Sai Số

III. Qui tròn số gần đúng

1. Ôn tập qui tắc làm tròn số

Nếu chữ số sau hàng qui tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi  số 0.

Nếu chữ số sau hàng qui tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng cộng thêm 1 vào chữ số của hàng qui tròn.

2. Cách viết số qui tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

· Cho số gần đúng a của số \(\bar a\).. Trong số a, một chữ số đgl chữ số chắc (hay đáng tin) nếu sai số tuyệt đối của số a không vượt quá một nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.

· Cách viết chuẩn số gần đúng dưới dạng thập phân là cách viết trong đó mọi chữ số đều là chữ số chắc. Nếu ngoài các chữ số chắc còn có những chữ số khác thì phải qui tròn đến hàng thấp nhất có chữ số chắc