ANH VĂN 10 - UNIT 1: A DAY IN A LIFE OF... - GRAMMAR - KINHCAN.VN

ANH VĂN 10 - UNIT 1: A DAY IN A LIFE OF... - GRAMMAR - KINHCAN.VN

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF..........

Một ngày trong cuộc sống của....

 

Review: The present simple tense (Thì hiện tại đơn)

       1. Cấu trúc

a)    Thể khẳng đinh (Affirmative form)

S + V + O

Trong đó:   I/You/We/They + Verb (bare infinitive) + O

                  He/She/It + Verb-s/es + O

Ngôi thứ ba số ít, động từ thêm -s hoặc -es (thêm -es sau các động từ tận cùng là o, s, X, z, ch, sh).

b)    Thể phủ định (Negative form)
    TO BE:

S + TO BE + NOT + O

Ex: I am not an engineer. (Tôi không phải là kỹ sư.)

  ĐỘNG TỪ THƯỜNG:

S + DO/DOES + NOT + V(BARE) + O

I/We/You/They + do not + Verb (bare infinitive - bare-inf)

He/She/It + does not + Verb (bare-inf)

Ex: We don’t live far away. (Chúng tôi sống không xa đây lắm.)

c)    Thể nghi vấn (Interrogative form)

TO BE: 

TO BE + S + O?

Ex: Is she a teacher? (Cô ấy là giáo viên hả?)

ĐỘNG TỪ THƯỜNG:

DO/DOES + S + V(BARE) + O?

Do + I/we/you/they + Verb (bare-inf)

Does + he/she/it + Verb (bare-inf)

Ex: Do you live here? (Anh sông ở đây à?)

      2. Cách dùng

*   Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả:

a)   Sự kiện xảy ra ở vào một thời điểm hiện tại.

Ex: She is in her office now.

Hiện giờ cô ta đang ở trong văn phòng.

b)   Một sự thật hiển nhiên đúng.

Ex: The sun rises in the East and sets in the West.

Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.

Rice doesn’t grow in cold climates.

Lúa không mọc ở vùng có khí hậu lạnh.

c)   Sự bày tỏ tình cảm, ý kiến, quan điểm và trạng thái mà được xem như là không thay đổi ở hiện tại.

Ex: I think it’s a good idea. Tôi cho dó là ý kiến hay.

I   live in Ho Chi Minh City. Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

He works in the bank. Anh ta làm, việc ở ngân hàng.

d)   Một hành động lặp đi lặp lại có tính chất thường xuvên (thói quen).

Ex: I usually have breakfast at 7 o’clock every morning.

Mỗi buổi sáng tôi thường ăn sáng vào lúc 7 giờ.

She gets up early every morning. Sảng nào cô ấy cũng thức dậy sớm.

Dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại đơn: thường đi kèm với những trạng từ:

-  always, often, sometimes, usually, now

-  every + time (every day, every week, every month,...), in the morning, in the afternoon, in the evening. 

The Present Continuous(Thì hiện tại tiếp diễn)

    1. Cấu trúc

a) Affirmative form (Thế khẳng định)                                   

Subject + am/is/are + V-ing

Ex: I am reading in the library. (Tôi đang đọc sách trong thư viện.)

b)    Thể phủ định (Negative form)

Subject + am/is/are + not + V-ing 

Ex: I am not watching television now. I am listening to music. (Hiện giờ tôi không phải dang xem ti vi. Tôi đang nghe nhạc.)

c)    Interrogative form (Thể nghi vấn)

Am/Is/Are + s + V-ing?

Ex: Are you listening to music now?(Bạn đang nghe nhạc phải không?)

No, I am not. (Không, hiện giờ tôi không nghe nhạc.)

     2. Cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả:

a)   Hành động đang diễn ra ngay lúc nói.

Ex. I am watching TV. (Tôi đang xem ti vi.)

b)   Hành động đang diễn ra ở hiện tại, mang tính chất tạm thời.

Ex: I often wear a blue T-shirt. I am wearing a red shirt today.

(Bình thường tôi mặc áo thun xanh. Hôm nay tôi mặc cái áo sơ mi màu đỏ.)

c)   Hành động xảy ra ở hiện tại nhưng không nhất thiết phải xảy ra ngay lúc nói.
 
Ex: My mother is teaching a secondary school.(Mẹ tôi đang dạy ở một trường cấp hai.)

d)    Dùng để diễn đạt một hành động ở tương lai. Cách dùng này thường phải kết hợp với trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian tương lai.

Ex: My friend is moving to another place next week.(Bạn tôi sẽ chuyển đi nơi khác vào tuần tới.)

e)  Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Tách dùng này được dùng với trạng từ always, continually, constantly.

Ex: Every time Nam sees me, he is always borrowing me money.(Mỗi lần Nam gặp tôi, anh ấy thường mượn tôi tiền.)

    3. Cách thêm “-ing” vào động từ (V-ing)

-     Thông thường chúng ta them đuôi -ing sau các động từ.

Ex: watch —> watching, do —> doing,...
-     Các động từ kết thúc bởi đuôi "e", chúng ta bỏ "e" sau đó thêm đuôi "-ing". 

Ex: invite —> inviting, write —> writing,...

-     Các động từ kết thúc bởi đuôi 'ĩe", chúng ta đổi "ie" thành 'y ' rồi thêm ing".

Ex: lie —> lying, die —> dying,...

-     Các động từ kết thúc bởi đuôi "ee", chúng ta chỉ cần thêm đuôi "-ing".

Ex: see —> seeing